망한 짝사랑의 상대 응우옌 씨와 에라토 연애시 번역하기 - 프리즘

차학경 『딕테Dictee』 , 「에라토-연애시」 중 Tôi với cô ấy như hai mà một. Tuy không nói được nhưng tâm không hề sai khác. Bạn là cô ấy. Cô ấy là bạn. Bạn nói cô ấy.